free poker
Dzisiaj jest: 22 Czerwiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz

Szkolny program profilaktyczny

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

   1. Podstawa prawna:

 
Szkolny program profilaktyczny  w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej kieruje się celami i zasadami  zawartymi w Statucie Szkoły i został opracowany w oparciu o następujące akty prawne:
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. nr 10, poz. 96);
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 13 z dnia 23 lutego200 1r., poz. 110);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rozdział 1, art. 2,1;
 • Ustawa z dnia 24 października 1997 r. o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii;
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  i wyrobów tytoniowych;
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 113, poz. 732)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U. nr 24 z 2003 r., poz. 198). 
   2. Założenia programu:
 
-  Założenia programu są zgodne z podstawowymi dokumentami szkoły:
 • Statutem Szkoły
 • Programem Wychowawczym Szkoły
 • Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
-   Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepożądanych procesów i zjawisk określanych jako przejawy patologii życia społecznego i jako system działań wzmacniających lub podtrzymujących różne, pozytywne społecznie postawy uczniów.
 
-  Program adresowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców w związku z tym jest realizowany w trzech płaszczyznach.
 
-  Działania profilaktyczne prowadzone są na dwóch poziomach: pierwszorzędowym i drugorzędowym. Profilaktyka pierwszorzędowa adresowana jest do całej populacji szkolnej w celu promocji zdrowego stylu życia oraz opóźnienia wieku inicjacji. Profilaktyka drugorzędowa   adresowana jest do grupy podwyższonego ryzyka, czyli dzieci z rodzin zagrożonych patologią, sprawiających trudności wychowawcze, agresywnych.
 
- Program realizowany jest w następujących strategiach:
 • Strategia informacyjna, czyli dostarczenie podstawowych informacji na temat przyczyn i skutków ryzykownych zachowań ( np. sięganie po środki uzależniające)
 • Strategia edukacyjna, czyli nabycie i rozwijanie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, które chronią przed niepożądanymi zachowaniami.
 • Strategia alternatyw - zaangażowanie uczniów  w działalność, która daje satysfakcję służy rozwojowi i jest akceptowana społecznie.
 • Strategia interwencji - skierowana na uczniów mających szczególne trudności (grupy podwyższonego ryzyka) polega na bezpośredniej pomocy indywidualnej.
 
- Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną  w środowisku lokalnym. Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami:
 • Placówki kulturalno-oświatowe (Dom Kultury,  Biblioteka Miejska);
 • Placówki oświatowo-opiekuńcze (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP”, Poradnie Uzależnień, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie);
 • Stowarzyszenia i organizacje ( TMCzBiO, Kluby Sportowe, Związek Harcerstwa Polskiego, GCI, SCAL );
 • Wymiar sprawiedliwości ( sąd, policja, prokuratura). 
3. Diagnoza :
 
   -  Powstanie programu poprzedzone było diagnozą sytuacji wychowawczej w naszej szkole. Diagnoza jest przeprowadzana systematycznie i problemy występujące w szkole są monitorowane na bieżąco.
Po przeprowadzeniu diagnozy niepokojącymi zjawiskami okazały się w szkole:
 • przemoc rówieśnicza;
 • używanie wulgaryzmów;
 • zaburzony system wartości;
 • agresja;
 • niszczenie mienia społecznego;
 • nieumiejętność dbania o własne zdrowie i zdrowie innych;
 • w niektórych przypadkach używanie alkoholu 
 • w przypadku rodziców:
 • małe zainteresowanie swoimi dziećmi;
 • przemoc wobec dzieci;
 • uzależnienia;
 • konflikty w rodzinie. 
4. Cele programu: 
 • Kształtowanie wśród uczniów postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
 • Przekazanie uczniom wiedzy na temat środków uzależniających, konsekwencji ich stosowania oraz mechanizmów uzależnień.
 • Przekazanie uczniom wiedzy na temat sposobów radzenia z agresją, umiejętności radzenia z własnymi negatywnymi emocjami.
 • Nauka alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 • Przełamywanie barier w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.
 • Wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat metod pracy z uczniem sprawiającym trudności.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji z uczniami oraz oddziaływań profilaktycznych wśród uczniów. 
5. Sposób realizacji programu: 
 1. W szkolnym programie profilaktyki zajęcia są dostosowane do wieku i potrzeb uczniów, z elementami treningu w zakresie umiejętności psychologicznych i społecznych.
 2. Działania zintegrowane są z programem nauczania przedmiotów np., godziny wychowawcze, ścieżki edukacyjne, przyroda, j. polski.
 3. Oprócz zajęć grupowych odbywają się również rozmowy indywidualne z uczniami, wychowawcami, rodzicami.
 4. Szkolny program profilaktyki realizowany jest również poprzez działania okazjonalne: konkursy, kampanie informacyjne, prelekcje dla rodziców, nauczycieli, warsztaty i treningi, Spotkania edukacyjno - informacyjne ze specjalistami, (policjant, prawnik, lekarz, psycholog)
 5. Uczniowie sprawiający trudności objęci są zajęciami  specjalistycznymi.
 6. Organizowane są dla uczniów zajęcia alternatywne: koła zainteresowań, rajdy, wycieczki, ciekawe formy spędzania wolnego czasu. 

a)  Uczniowie  

     Każda klasa  objęta jest zajęciami profilaktycznymi lub kilkugodzinnym programem profilaktycznym w każdym roku szkolny. W klasach pierwszych i czwartych odbywają się  zajęcia integracyjne ułatwiające zaklimatyzowanie w szkole.
    Uczniowie objęci są również zajęciami na temat przemocy i agresji, uczącymi radzenia z własnymi negatywnymi emocjami.
    W klasach pierwszy i drugich przeprowadzony jest program integracji z niepełnosprawnymi.
 
b) Nauczyciele
 
   Doskonalenie metod pracy z uczniami z grupy ryzyka poprzez szkolenia w ramach rady pedagogicznej oraz kursy doskonalące. Udział nauczycieli w akcjach informacyjnych, korzystanie z zasobów literatury fachowej w bibliotece szkolnej.
 
c) Rodzice
 
     Spotkania ze specjalistami, udział w prelekcjach, akcjach informacyjnych w ramach wywiadówek oraz indywidualne poradnictwo. Udział rodziców w warsztatach doskonalących umiejętności wychowawcze, zajęciach, lekcjach i imprezach szkolnych i klasowych.
STRATEGIA  DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH
 
 
    Interwencja profilaktyczna będzie przeprowadzona w przypadku, kiedy uczeń sięga po środki uzależniające (alkohol, papierosy lub narkotyki).
   Interwencja jest oparta na ścisłej współpracy szkoły i lokalnego środowiska tzn. wychowawcy, pedagoga, rodziców, a jeżeli istnieje taka konieczność Straży Miejskiej lub Policji.
    Interwencję należy przeprowadzić według następujących zasad:
 
 1. Diagnoza - ocena skali problemu, należy określić poziom zaawansowania ucznia, stopień zagrożenia uzależnieniem. Diagnoza powinna być przeprowadzona na podstawie wywiadu. 
 2. Porady - rozmowy z uczniem, należy przedstawić stanowisko szkoły, czyli całkowity zakaz sięgania po środki uzależniające. Przekazać uczniowi  wiedzę na temat bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia. Poinformować ucznia o przekazaniu sprawy rodzicom.
 3. Kontrakt - jest to narzędzie motywujące ucznia do zmiany jego zachowania.
Kontrakt musi być opracowany wspólnie z rodzicami, zawierać następujące elementy:
- zobowiązanie ucznia do zaprzestania używania środków uzależniających
- przedstawienie uczniowi odebranych przywilejów z powodu sięgania po środki oraz  sposoby ich stopniowego odzyskania
- ustalenie zasady zachowania ucznia w szkole i w domu (ustalenie zasad ścisłej współpracy między szkołą, a domem)
- konsekwencje, czyli kary w przypadku nie przestrzegania kontraktu. 
 1. Monitorowanie - kontrolowanie i wspieranie ucznia w realizacji zawartego  kontraktu, przy ścisłej współpracy z rodzicami. 
    W przypadku kiedy uczeń ma poważne problemy z przestrzeganiem kontraktu należy zobowiązać rodziców do podjęcia terapii przez ucznia w placówce specjalistycznej. Rodzina również musi korzystać z pomocy specjalistycznej w celu wsparcia dziecka.
Szczegółowy plan  zajęć  profilaktycznych
Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej
 
 
 
Odbiorcy
 
Tematy zajęć
Cele
Odpowiedzialny
 
Klasy I
 
 
„Moja szkoła” –program
Zajęcia integracyjne
Bezpieczeństwo w szkole
Droga do szkoły
Zasady współpracy w klasie
„Cukierki” - zajęcia profilaktyczne
„Razem w szkole”
-  wzajemne poznanie uczniów
- rozwój zaufania i otwartości,  
  wzajemnej akceptacji
- poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa
-  kształtowanie właściwej postawy w relacjach z osobami nieznajomymi
-  zwrócenie uwagi na olbrzymią rolę współpracy i pomocy koleżeńskiej
- przybliżenie uczniom podstawowych  informacji na temat środków   uzależniających
- integracja z niepełnosprawnymi
 
 
 
 
 
Wychowawcy,
pedagog
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasy II
 
Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego
Współpraca i pomoc koleżeńska
Bezpieczne korzystanie z komputera i internetu
„Porozmawiajmy” – zajęcia
integrujące z niepełnosprawnymi
 
- poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego
- budowanie właściwych relacji między uczniami
- poznanie pojęcia cyberprzemocy i sposobów obrony
- uwrażliwianie uczniów na problemy
   drugiego człowieka
- uczenie dzieci tolerancji
- uświadomienie odmienności i
  różności   każdego człowieka
 
 
 
 
Wychowawcy, pedagog, nauczyciel informatyki
 
 
 
 
 
 
 
Klasy III
 
 
Kulturalne zachowanie na
co dzień
Przemoc i agresja
„Zdrowe czy niezdrowe” – zajęcia profilaktyczne
„Jestem królem swoich pazurów” – zajęcia przeciwdziałające agresji
 
 
- nauka podstawowych zasad kultury
- poprawa bezpieczeństwa uczniów
- uczenie dzieci  odróżniania rzeczy   zdrowych od niezdrowych
- szczególne podkreślenie   szkodliwości
  środków uzależniających
- uświadomienie dzieciom  o konsekwencjach sięgania po rzeczy niezdrowe
- poznanie sposobów samokontroli
  własnego zachowania
- nabycie umiejętności rozróżniania i nazywania emocji
- uczenie się rozwiązywania   problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na
  agresji i przemocy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy,
pedagog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasy IV
 
 
„Nowa szkoła – kolejny etap edukacji” – zajęcia integracyjne
„Prawdy i mity na temat uzależnień” – zajęcia profilaktyczne
„Program Domowych Detektywów”- program profilaktyczny
- zapoznanie uczniów z zasadami
  panującymi  nowym budynku szk.
- uświadomienie  możliwości  korzystania z różnych form pomocy na terenie  szkoły
- integracja klasy z nowym wychowawcą
- poznanie mechanizmu uzależnienia
- obalenie błędnych przekonań na  
   temat środków uzależniających
- uświadomienie konsekwencji
   stosowania środków zmieniających
   świadomość
- zaangażowanie rodziców do działań profilaktycznych
 
 
 
 
 
Wychowawcy, nauczyciele
pedagog,
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasy V
 
„Kiszone ogórki” - program profilaktyki uzależnień
„Saper czyli jak rozminować agresję”- program profilaktyczno- terapeutyczny
„Jem kolorowo” - program promocji zdrowia
 - uświadomienie korzyści
   wynikających z abstynencji
- opóźnienie wieku inicjacji
   alkoholowej
- poznanie mechanizmu „nacisku
  grupowego”
- uświadomienie korzyści z pokojowego
  rozwiązywania konfliktów
- nauka radzenia z zachowaniami
  agresywnymi
- uświadomienie istotnych wartości w życiu
   młodych ludzi
- rozwijanie myślenia twórczego
- uświadomienie zasad zdrowego odżywiania
 
 
 
 
 
Wychowawcy, nauczyciele,
pedagog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasy VI
 
„Nasze spotkania” – program psychoedukacyjny „Debata”
- poznanie siebie i swoich możliwości
- uczenie radzenia ze swoimi
  emocjami
- przyjmowanie i formułowanie
  pozytywnych informacji zwrotnych
- uświadomienie strat wynikających z
   sięgania po  środki uzależniające
- asertywność i umiejętność 
  odmawiania
- rozwiązywanie konfliktów i
  nieporozumień
- poznanie mechanizmu  funkcjonowania
  sekt, sposoby  obrony
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawcy, nauczyciele,
pedagog
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodzice
Prelekcja na temat
”Jak chronić nasze dzieci przed uzależnieniami”
 
Podstawowe wiadomości na temat cyberprzemocy
- poznanie sposobów lepszego kontaktu z własnymi dziećmi
- uświadomienie potrzeb młodego człowieka
- poznanie mechanizmów uzależnienia
- uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu
- prezentacja sposobów zabezpieczania dziecka przed szkodliwymi treściami w intrnecie
Wychowawcy, pedagog
 

Archiwum

Dodatki

Przekaż 1% podatku Naszej Szkole

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

 

 

 

Insta.Ling

Szkoła Podstawowa nr 2
| free magento themes