free poker

[sigplus] Critical error: mod_sigplus (sigplus module) requires a matching version of plg_sigplus (sigplus plug-in) to be installed. Currently you have mod_sigplus version 1.3.4 but your version of plg_sigplus is 1.3.1. The latest version of plg_sigplus and mod_sigplus is available from JoomlaCode.

Dzisiaj jest: 19 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana

Pedagog

Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 

 

 Pedagog/Psycholog Szkolny
 pracuje w godzinach

Poniedziałek  1030 - 1300
Wtorek            800 - 1400
Środa              800 - 1530
Czwartek        930 - 1630
Piątek            1000 - 1400
 
Tel. 85 7103 906 wew. 36
 
Pomocne telefony
Telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy NIEBIESKA LINIA 0 801 120 002
Anonimowa policyjna linia specjalna 0 800 120 148
Punkt Interwencyjno – Poradniczy dla dzieci i młodzieży „Dom Powrotu” 085 652 59 06
Młodzieżowy Punkt Konsultacji i Readaptacji ETAP
   

ZADANIA PEDAGOGOA/PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:


1. PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH UCZNIÓW, W TYM DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW W CELU OKREŚLENIA PRZYCZYN NIEPOWODZEŃ ORAZ WSPIERANIA MOCNYCH STRON UCZNIÓW:
- Rozpoznawanie potrzeb, warunków życia i nauki uczniów, zwłaszcza klas pierwszych (analiza dokumentów, rozmowy indywidualne, wywiady z rodzicami).
- Zajęcia integracyjne.
- Rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami, rodzicami
- Analiza frekwencji, podejmowanie działań w razie trudności w realizacji obowiązku szkolnego.
- Diagnozowanie zagrożenia oceną niedostateczną na koniec semestru oraz innych niepowodzeń szkolnych.
- Praca indywidualna i grupowa z uczniami mająca na celu wspieranie i podnoszenie samooceny uczniów.
- Zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym warunków do rozwijania zainteresowań poprzez pomoc w zorganizowaniu zajęć pozalekcyjnych.


2 . DIAGNOZOWANIE SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE W CELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ WSPIERANIA ROZWOJU UCZNIÓW:
- Organizowanie rozmów indywidualnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
- Organizowanie spotkań dla uczniów, rodziców i nauczycieli ze specjalistami.
- Powoływanie zespołów wychowawczych dla poszczególnych klas.
- Prowadzenie zajęć wychowawczych rozwijających kompetencje uczniów: dotyczące kształtowania własnej osobowości, komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywacji i samorealizacji.
- Organizowanie prelekcji , spotkań, warsztatów dla rodziców.
- Podpisywanie kontraktów z uczniami w obecności rodziców, nauczycieli celem wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach.


3. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INNYCH PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY, INICJOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ MEDIACYJNYCH I INTERWENCYJNYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH:
- Organizowanie spotkań ze specjalistami z dziedziny profilaktyki, zdrowia i bezpieczeństwa.
- Prowadzenie zajęć dla uczniów klas I-VIII z zakresu profilaktyki oraz programów terapeutyczno – profilaktycznych.
- Prowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania różnym formom agresji.
- Monitorowanie sytuacji wychowawczej i profilaktycznej w szkole.
- Udział w spotkaniach z rodzicami oraz organizowanie warsztatów, prelekcji dla rodziców na temat zapobieganiu uzależnieniom.
- Pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych uczniów.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami. Poradnictwo dotyczące pracy z dzieckiem w domu (wskazywanie literatury fachowej i instytucji, świadczących pomoc
w wybranym zakresie).
- Prowadzenie rozmów mediacyjnych z rodzicami i ich dziećmi oraz nauczycielami


4. MINIMALIZOWANIE SKUTKÓW ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM ZACHOWANIA ORAZ INICJOWANIE RÓŻNYCH FORM POMOCY W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I POZASZKOLNYM UCZNIÓW. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ:
- Wsparcie uczniów wymagających szczególnej pomocy zwłaszcza uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- Organizowanie zajęć specjalistycznych zgonie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
- Zapewnienie uczniom mającym problemy z nauką warunków do uzupełnienia zaległości poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych i pomocy koleżeńskiej.
- Organizowanie spotkań zespołów do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.


5. POMOC RODZICOM I NAUCZYCIELOM W ROZPOZNAWANIU I ROZWIJANIU INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI, PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW. WSPIERANIE NAUCZYCIELI W UDZIELANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ:
- Organizowanie spotkań zespołów wychowawczych.
- Organizowanie szkoleń, warsztatów dla Rady Pedagogicznej zwiększających umiejętności.
- Stały kontakt z wychowawcami klas.
- Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, w formie porad, konsultacji

 

Archiwum

Dodatki

Przekaż 1% podatku Naszej Szkole

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Insta.Ling

Szkoła Podstawowa nr 2
| free joomla templates