free poker

[sigplus] Critical error: mod_sigplus (sigplus module) requires a matching version of plg_sigplus (sigplus plug-in) to be installed. Currently you have mod_sigplus version 1.3.4 but your version of plg_sigplus is 1.3.1. The latest version of plg_sigplus and mod_sigplus is available from JoomlaCode.

Dzisiaj jest: 19 Październik 2020    |    Imieniny obchodzą: Ireny, Kleopatry, Jana

Logopedia

Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 

LOGOPEDA

mgr Nina Lisicka

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK    12.50 – 14.30
WTOREK                8.55 – 10.40
                              14.40 – 15.25
ŚRODA                12.50- 13.35
CZWARTEK           11.50 – 13.35
PIĄTEK                  8.00 – 9.45

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY LOGOPEDYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

 

1. Zajęcia logopedyczne:

1) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

2) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii  szkolnej,

3) liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów (szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie),

4) Objęcie ucznia pomocą logopedyczną wymaga zgody rodziców.

2. Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są przede wszystkim ćwiczenia korygujące nieprawidłowa wymowę.

3. W zajęciach biorą udział uczniowie, u których stwierdzono wadę wymowy lub dysfunkcje utrudniające proces komunikacji językowej.

4. Podstawa klasyfikowania na zajęcia jest zdiagnozowanie przez logopedę w toku badania przesiewowego nieprawidłowej wymowy uczniów, zalecenia poradni specjalistycznych oraz uwzględnienie uzasadnionych sugestii wychowawców lub rodziców.

5. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i trwa maksymalnie  30 minut.

6. Po pisemnym wyrażeniu zgody na zajęcia obecność uczniów jest obowiązkowa.

1) Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń aż do zakończenie terapii, która nastąpi w momencie  opanowania materiału programowego niezbędnego do całkowitej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.

3) Nieprzestrzeganie warunków zawartej między logopedą a rodzicem  umowy, tj. nieusprawiedliwianie nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń terapeuty jest jednoznaczne z rezygnacją rodzica z udziału dziecka w zajęciach.

2) Rodzice uczniów objętych zajęciami zobowiązani są do wspierania oddziaływań szkoły, a w szczególności do stałego kontaktu z logopedą, systematycznego sprowadzenia zadawanych przez niego ćwiczeń i zadań oraz w razie potrzeby do zaangażowania w przygotowanie pomocy do zajęć.

Warunkiem skutecznej terapii logopedycznej jest praca  z dzieckiem w domu

Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane codziennie przez 15 minut, zawsze w obecności rodzica, który wskaże ewentualne błędy.  Uczeń powinien przynosić zeszyt na każde zajęcia z logopedą.

I.  Cele i zadania terapii logopedycznej

Cele ogólne:

1.      Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.

2.      Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

3.      Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.

4.      Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

5.      Usprawnianie techniki czytania i pisania.

6.      Wdrażanie dzieci do  twórczej aktywności słownej.

II.  Zadania logopedy

(Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

Do zadań logopedy  należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne (przeprowadzenie badań wstępnych u uczniów w celu ustalenia stanu mowy głośnej i pisma szczegółowe badanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników  organizowanie pomocy logopedycznej);

2) wskazywanie przyczyn trudności oraz udzielanie wskazówek rodzicom i nauczycielom do pracy z dzieckiem w zależności od potrzeb współpraca ze specjalistami (foniatrą, audiologiem, laryngologiem, neurologiem, psychiatrą, ortodontą, stomatologiem) w zakresie diagnozy i oddziaływań terapeutycznych;

3) prowadzenie terapii logopedycznej w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w mowie i piśmie;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy  z rodzicami uczniów;

4) udział w pracach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju, w tym diagnozowanie logopedyczne dzieci objętych taką pomocą, tworzenie programów terapii,

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc logopedyczna w szkole może być udzielana na wniosek: ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

III. Badanie logopedyczne obejmuje:

•          badanie budowy i sprawności artykulatorów ( języka, warg, podniebienia, żuchwy, zgryzu i uzębienia);

•          badanie funkcji połykowych i oddechowych;

•          badanie systemu fonetyczno-fonologicznego (sposobu artykułowania głosek);

•          badanie spostrzegania słuchowego (identyfikowania i rozróżniania dźwięków, różnicowania opozycji fonologicznych);

•          badanie systemu semantycznego (ogólna analiza zasobu leksykalnego dziecka, rozumianego i używanego słownictwa);

•          badanie systemu syntaktycznego (ogólna orientacja w sposobie budowania wypowiedzi: długość zdania, sygnalizowanie relacji między zdaniami);

•          badanie analizy i syntezy wzrokowej;

•          orientacyjne badanie operacji myślowych (umiejętności szeregowania, klasyfikacji przedmiotów, myślenia przyczynowo - skutkowego);

•          orientacyjne badanie pamięci;

•          orientacyjne badanie sprawności motorycznej i manualnej.

 

UMOWA

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE WADY WYMOWY

JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ MOWY DZIECKA 

 

 

Archiwum

Dodatki

Przekaż 1% podatku Naszej Szkole

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Insta.Ling

Szkoła Podstawowa nr 2
| Themesbase